Ζωηφόρος

Σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στὸ Βοτανικό, στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, κατ᾽ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἄρ. 3 τοῦ Ν. 3512/2006 ἐπιθυμῶ νὰ θέσω τὰ ἑξῆς:

1)Τὸ ἄρθρο 16 § 6 τοῦ Συντάγματος λέγει ὅτι: Νόμος μπορεῖ νὰ ὁρίσει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ δαπάνη τοῦ Δημοσίου αὐτῶν ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση ἔργων κοινῆς ὠφέλειας ἢ γενικότερης σημασίας, γιὰ τὴν γενικότερη ἀνάπτυξη τῆς Χώρας.

Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Ν. 3512/2006 εὑρίσκεται σὲ πλήρη δυσαρμονία μὲ τὸ ἀρθρ. 16 § 6 τοῦ Συντάγματος.

Τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος ὑπάγεται στὰ ἔργα κοινῆς ὠφέλειας ἢ γενικότερης σημασίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Χώρας, ὥστε τὸ Δημόσιο νὰ συμμετάσχει στὴ δαπάνη γιὰ τὴν ἀνέγερσή του καθὼς καὶ τὴν συντήρηση αὐτοῦ; Ποιὰ εἶναι τὰ ὀφέλη τοῦ Δημοσίου; Ὀφέλη ἤ ζημία οἰκονομικὴ θὰ ἔχει τὸ Δημόσιο; Σὲ αὐτὴ τὴ δεινὴ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ εὑρίσκεται ἡ Ἑλλάδα οὔτε ἕνα εὐρώ, ΔΕΝ δικαιοῦται νὰ διαθέσει ἡ Κυβέρνηση, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρ. 16 § 6 τοῦ Συντάγματος. Συγκεκριμένα ποῖα ὀφέλη προκύπτουν γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες; Κανένα!

Θλίβομαι γιὰ ὅσους βουλευτὲς ψήφισαν στὴ Βουλὴ αὐτὸν τὸν διάτρητο συνταγματικῶς Νόμο ἢ ἀγνοοῦσαν τὸ Σύνταγμα ἢ ἐσκεμμένα τὸ παραβίασαν. Πιστεύω ὅτι τὸ ΣτΕ θὰ ἐκδόσει ἀπόφαση, ἡ ὁποία θὰ συμπορεύεται μὲ τὸ ἀρθρ. 16 § 6 τοῦ Συντάγματος. Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν σεβόμαστε τὸ Σύνταγμα καὶ τό παραβιάζουμε κατάφορα μὲ αὐτὸν τόν τρόπο, χάριν σκοπιμότητος, ὑποσκάπτουμε τὰ θεμέλια τῆς Δημοκρατίας!

2) Τὸ ἄρθρ. 17 § 6 τοῦ Συντάγματος, λέγει: «Ὅταν πρόκειται νὰ ἐκτελεσθοῦν ἔργα κοινῆς ὠφέλειας ἢ γενικότερης σημασίας γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Χώρας νόμος μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀπαλλοτρίωση ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου εὐρύτερων ζωνῶν, πέραν ἀπὸ τὶς ἐκτάσεις ποὺ εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ἔργων. Ὁ ἴδιος νόμος καθορίζει τὶς προϋποθέσεις καὶ τοὺς ὅρους τῆς μίας τέτοιας ἀπαλλοτρίωσης, καθὼς καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ διάθεση ἢ χρησιμοποίηση γιὰ δημόσιους ἢ κοινωφελεῖς γενικὰ σκοποὺς κ.λπ.».

Ὅσοι κύριοι Βουλευτὲς ψήφισαν αὐτὸν τὸ Νόμο ὑπαγάγουν τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος στοὺς δημόσιους ἢ κοινωφελεῖς σκοποὺς;

Ἐπλανήθησαν, οἱ κ. Βουλευτὲς διότι τὸ Τέμενος καὶ ὑπὸ τὴν στενὴ καὶ ὑπὸ τὴν εὐρεῖα ἔννοια τῆς λέξεως ΔΕΝ εἶναι κοινωφελὲς ἵδρυμα.

3) Τὸ ἀρθρ. 117 § 4 λέγει: «Ἡ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση δασῶν ἢ δασικῶν ἐκτάσεων, ποὺ ἀνήκουν σὲ φυσικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ ἢ δημοσίου δικαίου ἐπιτρέπεται μόνο ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ ἀρθρ.17, γιὰ λόγους δημόσιας ὠφέλειας». Αὐτὸ θὰ τὸ ἐξηγήσουμε κατωτέρω.

Ἐπειδὴ τὸ θέμα συνταγματικῶς ἔχει πλοκή, παραθέτουμε τὰ κάτωθι ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Δίκαιο:

α) Τὸ δημόσιο συμφέρον σχετίζεται μὲ τὴν ἵδρυση Μουσουλμανικοῦ Τεμένους; Ἂν ἀνατρέξουμε στὸ περισπούδαστο βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Π.Δ. ΛΑΠΟΓΛΟΥ «ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», Ἐκδόσεις Ἀντ. Ν. Σάκκουλα (3η ἔκδοση), 1992 στὴ σελ. 147, γράφει: «Τὸ δημόσιο συμφέρον (ἢ ἐθνικό, γενικὸ ἢ κοινωνικὸ ἢ κοινὸ συμφέρον) δὲν μπορεῖ νὰ ὁρισθεῖ ἐκ τῶν προτέρων κατὰ τρόπον ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ἀοριστολογίες, σφάλματα καὶ μονομέρειες. Τὸ δημόσιο συμφέρον εἶναι μία ἔννοια ποὺ ἀποκτᾶ πρακτική, χειροπιαστὴ σημασία μόνον μὲ τὴν συγκεκριμενοποίησή της». Ἐδῶ ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς σὲ τι ὠφελεῖται τὸ Κράτος; Σὲ τίποτα!

β) Δημόσια ὠφέλεια δὲν σημαίνει ὠφέλεια τοῦ δημοσίου, πρέπει ἀντιθέτως νὰ νοηθεῖ ὡς ταυτόσημη πρὸς τὸ «ἔντονο» δημόσιο συμφέρον βλ. Π.Δ. ΔΑΙΤΟΓΛΟΥ σελ. 725, ἐπίσης βλ. ΣτΕ 1311/1950.

Ἀπὸ τὰ ἄρθρα 17§ 6 καὶ 117 § 4 δὲν μένει καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ἡ παραχώρηση τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸ Ὑπ. Παιδείας τῆς ἐκτάσεως τοῦ Βοτανικοῦ γιὰ τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος προσκρούει εὐθέως καὶ στὰ δύο αὐτὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος.

Ποῖο εἶναι τὸ "ἔντονο" δημόσιο συμφέρον τῆς Πολιτείας ἀπὸ τὸ Τέμενος; Κανένα! Ἀπεναντίας ἐπιφέρει δημόσια οἰκονομικὴ ζημία!

Τέλος, συνταγματικὰ περιθώρια γιὰ τὴν ἀνέγερσή του δὲν ὑπάρχουν! Διαστολὴ τῶν ἐννοιῶν τοῦ Συντάγματος δὲν νοεῖται.

Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη,

Ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Ορθόδοξος Τύπος, 24/5/2013

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/05/blog-post_8310.html

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Ισλαμικός κίνδυνος από εξέγερση λαθρομεταναστών

και ταυτόχρονη στρατιωτική πρόκληση της Τουρκίας

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Τα γεγονότα που διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια και στα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το Ισλάμ, δεν είναι ούτε λίγα ούτε όμως μπορούν να γίνουν αποδεκτά -με οποιοδήποτε τρόπο- από τους φυσιολογικούς ανθρώπους (όλους αυτούς που δεν ταΐζονται από διάφορες ΜΚΟ ή που δεν έχουν οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα ή οποιαδήποτε σχέση συναλλαγής με το Ισλάμ) του δυτικού κόσμου.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Απειλητικά μηνύματα σε ξένους διπλωμάτες, στρατιωτικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, καθώς και στις διεθνείς αποστολές που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, έχουν στείλει, σύμφωνα με δηλώσεις αναλυτών ασφαλείας, άγνωστες ισλαμικές ομάδες στα Βαλκάνια αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να επανεξετάσουν πολλές ισλαμικές ομάδες.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Καθώς περνούσαν οι μέρες και δεν υπήρχαν νεότερα για τους δύο ιεράρχες που απήχθησαν στη Συρία την περασμένη Δευτέρα, επιβεβαιωνόταν ότι η εξαφάνισή τους εντάσσεται σε σχέδιο τρομοκράτησης της χριστιανικής κοινότητας της χώρας τους.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΟ ΒΗΜΑ - The Project Syndicate

Οι πρόσφατες απαγωγές του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου, Γιοχάνα Ιμπραχίμ, η τύχη των οποίων ακόμη αγνοείται, δεν απηχούν μόνο την αυξανόμενη αγριότητα του εμφυλίου στη Συρία, αλλά και την κλιμακούμενη κρίση για τους Χριστιανούς σε όλον τον αραβικό κόσμο - μια κρίση που θα μπορούσε να τους ξεριζώσει εντελώς από αυτά τα εδάφη.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Μάταια προσπαθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν νὰ πείσει ὅτι «ἡ ἰσλαμοφοβία εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος»! Καλὰ διαβάσατε.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Οι «πολιτισμένοι» της Δύσης υποστηρίζουν τους φονταμενταλιστές μουσουλμάνους σε βάρος των ορθοδόξων χριστιανών της Ανατολής.

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Οι "ελληνικές" ισλαμιστικές οργανώσεις

- Ποια οργάνωση παρέλασε (!) στη Μανωλάδα!

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Το μπαράζ του τρόμου μετά το χτύπημα από τους δύο Τσετσένους!

Κατηγορία Ισλάμ
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration