Ζωηφόρος

Το πλησίασμα του Θεού

Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο  της Αγίας Τριάδας;

 

Αυτό είναι ακριβές μόνο, εάν  εννοείται ορθόδοξα  το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Όπως είναι γνωστό, με την  ενανθρώπησή Του ο Υιός και Λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας,  έχει όχι μόνο τη θεία φύση αλλά και την ανθρώπινη.  Έτσι, εάν αυτός που λέει ότι οι καρδιές  των  χριστιανών γίνονται   κατοικητήριο  της Αγίας Τριάδας παραβλέπει την ανθρώπινη  φύση του Κυρίου και εννοεί μόνο τη θεία, αυτό δεν είναι ακριβές.

Είναι λάθος, γιατί το πλήρωμα της Θεότητας κατοικεί αποκλειστικά και μόνο μέσα στο Χριστό, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, « ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος  σωματικώς, » (Κολ.β’,9).  Άλλωστε ο Ίδιος ο Κύριος είπε,  « Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτώ ποιησόμεν» (Ιω.ιδ’,23). Όταν λέει,   « προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτώ ποιησόμεν», εννοεί προφανώς  και τον Εαυτό Του. Ο Εαυτός Του όμως δεν είναι μόνο Θεός, αλλά και άνθρωπος.

Το απολύτως ακριβές λοιπόν  είναι ότι  οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο του Χριστού, όπως πάλι λέει και ο Απόστολος Παύλος, «  κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών,» (Εφ. γ’, 17). Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, « εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος    σωματικώς »,  δεν είναι λάθος να λέγεται ότι  οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο  της Αγίας Τριάδας, αρκεί να εννοεί  το  Χριστό  ως  Θεάνθρωπο.  Δε μπορεί  κανείς να έχει το Θεό μέσα του, αν δεν έχει το Χριστό, γιατί δε χωρίζεται ο Θεός από το Χριστό. Αυτόν το χωρισμό τον θέλουν μόνο οι εχθροί του Χριστού, όπως αναφέρεται και στο  δεύτερο Ψαλμό, « Διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν αφ᾿ ημών τον ζυγόν αυτών ». ( Ψ. 2, 3).  Όμως «ο  κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται αυτούς, και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς  ». ( Ψ. 2,4). Δεν είναι   δυνατό  να έχει κανείς στην καρδιά του το Θεό, αν δεν αγαπάει το Χριστό, γιατί « ει τις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεμα » (Α’ Κορ. ιστ’, 22  ). Ποιος όμως θα βιαστεί να δηλώσει  επιπόλαια  ότι αγαπάει το Χριστό, όταν ο Χριστός λέει, « ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με· ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν»( Ιω. ιδ’, 21); Αλλά, και όταν ο λόγος αυτός του Κυρίου, « εμφανίσω αυτώ εμαυτόν», γίνεται πραγματικότητα στην καρδιά κάποιου, είναι δυνατό αυτός να μη θέλει αυτή την εμφάνιση του Κυρίου, αλλά την εμφάνιση της Αγίας Τριάδας, και να μη καταλαβαίνει ότι η Αγία Τριάδα βρίσκεται μέσα στο Χριστό;

Είναι δυνατό να αγνοεί  τι απάντησε   ο Χριστός στο Φίλιππο, όταν αυτός του είπε, « Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν » (Ιω. ιδ’, 8 ); Του απάντησε, «Τοσούτον χρόνον μεθ' υμών ειμι, και ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε; ο εωρακώς εμέ εώρακε τον πατέρα· και πώς συ λέγεις, δείξον ημίν τον πατέρα; ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι;  τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, απ' εμαυτού ου λαλώ· ο δε πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τα έργα.  πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί » ( Ιω. ιδ’, 9-11 ).  Αν λέει    λοιπόν ο πιστός, «ναι έρχου, Κύρε Ιησού » (  Απ. κβ’,   20),  τότε, εφόσον θα βρίσκεται ο Χριστός στην καρδιά του,  θα  είναι αυτή κατοικητήριο  της Αγίας Τριάδας. Αν όμως θέλει  να έχει την καρδιά του κατοικητήριο της  Αγίας Τριάδας  χωρίς το Χριστό,  τότε χτυπάει λάθος πόρτα,  γιατί ο Κύριος είπε,  « εγώ ειμι η θύρα· δι' εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει » (  Ιω. ι’, 9).

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel