Ζωηφόρος

Με αφορμή τη φράση, δώσε αίμα πάρε πνεύμα

Αυτός που είπε αυτή τη φράση για πρώτη φορά, ασφαλώς θα την είπε ή θα την έγραψε ως κομμάτι μιας εκτενέστερης ομιλίας ή συγγραφής, οπότε αυτοί που την άκουσαν ή τη διάβασαν είχαν τη δυνατότητα, από τα άλλα στοιχεία της διδασκαλίας του, να την κατανοήσουν και να μη την παρεξηγήσουν.

Όποιος όμως τη λέει έτσι μεμονωμένη  ως εντολή, αν βέβαια ξέρει τι λέει, πρωτίστως και κυρίως πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: α)  Τι εννοεί με τη λέξη αίμα, και σε ποιον προτρέπει τους άλλους να το δώσουν; β)  Τι εννοεί με τη λέξη πνεύμα, και  από ποιον υπόσχεται ότι  θα το πάρουν ως αντάλλαγμα αυτοί που θα  δώσουν αίμα; Αφού όμως οι  ερωτήσεις αυτές μένουν αναπάντητες, ας γράψουμε τουλάχιστο  τα παρακάτω, γιατί υπάρχει κίνδυνος  να  παρεξηγήσει κάποιος πιστός  αυτή τη φράση, έτσι ξεκρέμαστη που είναι, και αντί να ωφεληθεί, να ζημιωθεί. Μη  τυχόν την πάρει κανείς κατά γράμμα και αρχίσει να μαχαιρώνεται για να αγοράσει, κατά τη γνώμη του,  από το Θεό το Άγιο Πνεύμα. Όλα να τα περιμένει κανείς  από ανθρώπους αμαθείς. Αυτόν τον κίνδυνο τον επισημαίνει  ο Απόστολος Πέτρος με τα εξής λόγια, «….α οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν» ( Β’ Πέτρ. γ’,16):

α)  Αυτός που δίνει είναι μόνο ο Θεός  και όχι άλλος κανένας γιατί, « πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον από του πατρός των φώτων» (Ιακ.α’, 17).  Κάθε  δόση δηλαδή του Θεού  είναι δώρημα και χάρισμα και όχι ανταπόδοση σύμφωνα και με τον ψαλμικό στοίχο, «Τι ανταποδώσομεν τω Κυρίω περί πάντων ων ανταπέδωκεν ημίν» (Ψ. 115, 3);

β) Ο Θεός για να ακούσει τους πιστούς και για να τους δώσει αυτό που ζητάνε,  δεν απαιτεί από αυτούς αίμα και αυτοτραυματισμούς. Τέτοιες ανόητες και λανθασμένες αντιλήψεις είχαν οι προφήτες  του Βάαλ την εποχή του Ηλία οι οποίοι « επεκαλούντο εν ονόματι του Βάαλ εκ πρωίθεν έως μεσημβρίας και είπον· επάκουσον ημών, ο Βάαλ, επάκουσον ημών· και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις»(Γ’ Βασ. ιη΄, 26 ).  Τότε,  αφού είδαν και απόειδαν, « επεκαλούντο εν φωνή μεγάλη και κατετέμνοντο κατά τον εθισμόν αυτών εν μαχαίραις και σειρομάσταις έως εκχύσεως αίματος επ᾿αυτούς »( Γ΄ Βασ. ιη’, 28 ). Ο αληθινός Θεός  όμως που ακούει, αντίθετα με   το Βάαλ που δεν άκουγε, γιατί  ήταν ανύπαρκτος, άκουσε και απάντησε αμέσως στην προσευχή του Ηλία,  « και έπεσε πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τας σχίδακας και το ύδωρ……»( Γ΄ Βασ. ιη’, 38 ). 

γ) Αλλά, αν ο Θεός δίνει δωρεάν όλα τα αγαθά Του, όλως ιδιαίτερα δωρεάν χαρίζει τη χάρη Του,  όπως δηλώνει  η λέξη αυτή, και δίνει το Άγιο Πνεύμα. Το ότι η δωρεά του Θεού δεν αγοράζεται φαίνεται και από το εξής περιστατικό που αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Όταν ο Σίμων στον Πέτρο και στον Ιωάννη « προσήνεγκεν αυτοίς χρήματα  λέγων· Δότε καμοί την εξουσίαν ταύτην, ίνα ω εάν επιθώ τας χείρας λαμβάνη Πνεύμα άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν· Το αργύριόν σου συν σοι είη εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας διά χρημάτων κτάσθαι  » ( Πρ. η’, 18- 20 ).

δ) Όποιος λοιπόν θέλει να πάρει πνεύμα, ας ακούσει τα λόγια του Κυρίου,  « ει ουν υμείς, υπάρχοντες πονηροί, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών, πόσω μάλλον ο πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθόν τοις αιτούσιν αυτόν;»( Λουκ. ια΄, 13). Δε λέει σε αυτούς που δίνουν αίμα, αλλά, « τοις αιτούσιν αυτόν ».   Όποιος θέλει  να πάρει χάρη από το Θεό, ας ακούσει τα λόγια του  Ιακώβου, « ή δοκείτε ότι κενώς η γραφή λέγει, προς φθόνον επιποθεί το Πνεύμα ο κατώκησεν εν ημίν;  μείζονα δε δίδωσι χάριν· διό λέγει· ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν » (Ιακ.δ’, 5 - 6).  Δε λέει σε αυτούς που δίνουν αίμα, αλλά, « ταπεινοίς».

ε) Και βέβαια οι πιστοί πρέπει να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να δίνουν το αίμα τους, όπως και αν το   εννοήσει κανείς αυτό,  αλλά   όχι για να αγοράσουν πνεύμα, αλλά ως καρπό του Πνεύματος που έχουν λάβει δωρεάν από το Θεό. Έτσι ούτε θα νομίζουν ότι κάτι έκαναν οι ίδιοι, όταν κάνουν κάτι καλό,   ούτε θα λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί με τη χάρη του Θεού θα μπορούν να κάνουν τα πάντα, ακόμη και το αίμα τους να δώσουν.  Ο Παύλος αυτό το είπε, « πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ »(Φιλ. δ’, 13).

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel